3,088 Reputation

28 Nov 20
+20 / -2 11:56 3 events
+10 03:05 upvote
30 Nov 19
65 Nov 13
50 Nov 12
10 Nov 7
85 Nov 5
-20 Oct 1
10 Sep 25
10 Sep 12
10 Sep 7
20 Aug 23
100 Aug 22
30 Aug 21
10 Aug 7
10 Jul 25
10 Jul 24
20 Jun 21
10 Jun 11
10 May 19
10 May 17
10 May 16
10 Apr 24
10 Apr 23
20 Apr 17
10 Apr 15
10 Apr 13
10 Apr 8
30 Apr 3
20 Apr 2
10 Mar 28